Naudojimosi taisyklės ir sąlygos

AUKCIONO TAISYKLĖS

DĖL TRANSPORTO PRIEMONĖS UŽSAKYMO

 

 Šios taisyklės yra skirtos reglamentuoti skelbiamus aukcionus dėl transporto priemonių užsakymo internetinėje svetainėje https://auction.mkauto.lt jų organizavimą bei visų Šalių teises bei pareigas (toliau – Taisyklės).

 Šios Taisyklės taip pat yra Aukciono Dalyvį/Laimėtoją, Organizatorių bei Tiekėją saistanti Sutartis dėl dalyvavimo Aukcione ir jo laimėjimo atveju, t. y. užsakant ir įsigyjant transporto priemones. Taisyklės yra privalomos ir taikomos Dalyviams, Laimėtojui, Pirkėjui, Organizatoriui organizuojant Aukcionus bei transporto priemonės Tiekėjui.

 Visi platformoje skelbiami Aukcionai dėl transporto priemonių užsakymo yra skirti fiziniams ir, ar juridiniams asmenims, laikomiems automobilių prekeiviais profesionalais, kurie siekia įsigyti transporto priemonę su verslu ar profesija susijusiu tikslu. Asmuo, melagingai patvirtinęs, kad jis yra verslininkas, prisiima visas iš to kylančias pasekmes, įskaitant, bet neapsiribojant tuo, jog tokiam asmeniui nebus taikomos LR vartotojų teises reglamentuojančios teisės normos.

 Dalyvis, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir jose pateiktomis transporto priemonės užsakymo sutarties nuostatomis, prieš patvirtindamas šias Taisykles privalo pateikti Organizatoriui visas pastabas ir/ar klausimus dėl Taisyklių (šios sutarties) sąlygų, jeigu jos jam yra pilnai ar iš dalies neaiškios ar su jomis nesutinka, iš karto Taisyklių netvirtindamas. Patvirtinus šias Taisykles bus laikoma, kad Taisyklių sąlygos yra aiškios ir Dalyvis su jomis visa apimtimi sutinkama.

Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos, jų reikšmė (ir kita Šalims svarbi informacija):

 Aukcionas – tai aukcionas, kurį Organizatorius organizuoja per Platformą (internetinę svetainę), siekiant nustatyti Laimėtoją, pasiūliusį ir sumokėjusį didžiausią kainą už užsakomą transporto priemonę iš Tiekėjo ir įgyjant pirmumo teisę numatytu laikotarpiu su nurodytu Tiekėju už pasiūlytą kainą pasirašyti Pirkimo - pardavimo sutartį.

 Aukciono organizatorius – UAB „Radviliškio autoverslas“, juridinio asmens kodas 171655621, adresas: Maironio g. 165, Radviliškis, elektroninio pašto adresas: auction@mkauto.lt, telefono numeris: +370 615 88333. Kilus bet kokiems klausimams dėl šių Taisyklių ar aukciono organizavimo, prašome į Organizatorių kreiptis nurodytais kontaktais, tačiau visais atvejais rekomenduojama kreiptis raštu.

Aukciono Platforma arba Platforma – tai Aukciono organizatoriui priklausanti interneto svetainė, kurioje organizuojami Aukcionai, https://auction.mkauto.lt

 Dalyvis – tai aukcione dalyvaujantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris siekia užsakyti ir įsigyti transporto priemonę su verslu ar profesija susijusiu tikslu (t. y. nėra vartotojas). Dalyvis, patvirtinęs Taisykles ir, ar dalyvaudamas Aukcione kartu patvirtina, kad siekia įsigyti transporto priemonę ne savo ar šeimos poreikių tenkinimui.

 Laimėtojas – tai paskutinis didžiausią kainą iki Aukciono pabaigos už atitinkamą transporto priemonę pasiūlęs Dalyvis. Laimėtojas dalyvaudamas Aukcione prisiima įsipareigojimą sumokėti Galutinę pirkimo kainą nuo pirmo statymo momento.

Tiekėjas - tai asmuo, kuriam nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių pardavimo užsakymo galimybė organizuojama jam dalyvaujant Aukcione.

Šalys – tai bendrai apima visus subjektus, kuriems taikomos šios Taisyklės.

 Aukciono užstatasmokestis (nurodytas Priede Nr. 1) kuris sumokamas vieną kartą ir tuomet suteikiama galimybė dalyvauti visuose aktyviuose Aukcionuose (t. y. nėra reikalinga mokėti Aukciono užstato atskirai kiekvienam vykstančiam Aukcionui). Aukciono užstatas sumokamas vieną kartą neribotam laikui, išskyrus atvejus, kai Aukciono užstatas arba būtų užskaitytas kaip dalinis mokėjimas už Aukcione parduodamą transporto priemonę šiose Taisyklėse nustatyta tvarka arba būtų grąžintas Dalyviui pagal jo rašytinį prašymą (tokiu atveju Dalyvio sumokėtas Aukciono užstatas grąžinamas per 7 (septynias) darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos). Tokiu atveju norint toliau dalyvauti kituose Aukcionuose, šis mokestis vėl turi būti sumokėtas. Sumokėjus naujai Aukciono užstatą pilnai, galima dalyvauti visose aktyviuose Aukcionuose be papildomų mokėjimų ir/ar ribojimų.

 Laimėto aukciono mokestis – tai mokestis (Priedas Nr. 1), kurį Laimėtojas moka Organizatoriui kiekvienu atveju kai/jei laimi aukcioną, už Aukciono organizavimo paslaugą. Laimėto aukciono mokestis turi būti sumokamas nedelsiant, tą pačią dieną, kai Dalyvis tapo Laimėtoju. Šis mokestis nėra  taikomas aukciono tipams “X-Bid” ir “Pirkti dabar”

 Laimėto aukciono sėkmės mokestis arba Sėkmės mokestis - Tiekėjo Organizatoriui mokamas ir Tiekėjo Paraiškoje nurodytas mokestis, kurį Tiekėjas moka tuo atveju, kai konkreti Tiekėjo paraiškoje nurodyta transporto priemonė yra parduodama per Organizatoriaus Aukciono platformą.

 PVM užstatas – tai transporto priemonės Aukciono Laimėtojo Organizatoriui mokamas mokestis, kuris yra Lietuvos Respublikoje galiojančio pridėtinės vertės mokesčio dydžio sumai, ir kuris imamas (mokamas) iš Laimėtojo, kaip užstatas, tuo atveju jeigu eksportuojamos transporto priemonės kaina yra nurodyta su pridėtinės vertės mokesčiu (vadinamas eksporto PVM) (nurodytas Priede Nr. 1).

 Mokėjimo pranešimas – tai Laimėto aukciono mokesčio mokėjimui atlikti skirtas dokumentas, kurio pagrindu atliekamas mokėjimas Organizatoriui. Aukciono Dalyvis ir/ar Laimėtojas, gavęs Mokėjimo pranešimą sumoka jame bei šiose Taisyklėse nurodytą sumą, Pranešime nurodytais numatytais terminais ir rekvizitais Organizatoriui. Mokėjimas turi būti atliktas tą pačią darbo dieną, kada buvo gautas Mokėjimo pranešimas, jeigu kitaip nenumatyta šiuose Taisyklėse. Organizatorius, gavęs mokėjimus iš Laimėtojo paskirsto gautą mokėjimą pagal šias Taisykles.

 Pradinė kaina – tai suma, kurią iki Aukciono pradžios Aukciono Platformoje už transporto priemonę paskelbia Organizatorius ir nuo kurios pradedami Aukciono Dalyvių statymai (kainos siūlymai). Pradinė kaina nereiškia minimalios pardavimo kainos.

 Minimali pardavimo kaina – tai kaina, kurios nepasiekus Aukcionas laikomas neįvykusiu, nebent Tiekėjas sutinka transporto priemonę parduoti mažesne, nei minimali, kaina. Apie tai, kad Tiekėjas sutinka parduoti transporto priemonę už tokią pasiūlytą minimalią kainą, Dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą informuojamas raštu atskirai.

 Galutinė pirkimo kaina tai didžiausia Aukciono metu už transporto priemonę pasiūlyta kaina, kurią Laimėtojas įsipareigoja sumokėti. Prie šios Galutinės pirkimo kainos kartu pridedami galiojantis PVM (pridėtinės vertės mokestis) ir kiti mokesčiai, jeigu jie nurodyti prie siūlomos kainos. Kai tai nurodyta atskirai skelbime, tai prie Galutinės kainos taip pat yra papildomai pridedamas transporto priemonės transportavimo paslaugos kaina.

 Aukciono pradžia – tai momentas, kai Organizatorius pradeda transporto priemonės pardavimo Aukcioną, Aukciono Platformoje ir Dalyviai gali pradėti teikti kainos pasiūlymus (atlikti statymus). Aukciono Dalyviai atskirai apie Aukciono pradžią nėra informuojami, o informaciją Aukciono Platformoje seka patys, todėl Organizatorius už tai nėra atsakingas.

 Aukciono pabaiga – tai momentas, nurodant datą ir laiką kai Aukcionui nustatytas laikas baigiasi ir užfiksuojamas aukščiausias transporto priemonės statymas (kainos pasiūlymas). Jei per tos konkrečios transporto priemonės Aukcionui nustatytą laiką nepastatomas statymas arba jis neperžengia Minimalios pardavimo kainos ribos, tai Aukcionas laikomas neįvykusiu ir yra taikomos Taisyklėse numatytos Minimalios pardavimo kainos sąvokoje nurodytos sąlygos. Aukciono pabaigos laikas pratęsiamas 1 (vieną) minutę jeigu buvo atliktas nors vienas kainos statymas per paskutines 59 (penkiasdešimt devynias) sekundes.

 Pristatymo terminas – tai pristatymo terminas, per kurį transporto priemonė bus pristatyta į Aukciono skelbime nurodytą pristatymo (paskirties) vietą. Jeigu Aukciono skelbime nėra nurodyta transporto priemonės pristatymo (paskirties) vieta, tai pristatymo (paskirties) vieta bus laikoma Organizatoriaus veiklos vykdymo vieta, nurodyta šiose Taisyklėse.

 Pirkimo – pardavimo sutartis – tai transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis (kuri pateikta kaip Aukciono taisyklių Priedas Nr. 2) kurios projektas yra pridedamas prie šių Taisyklių ir kurią sudaro tiesiogiai transporto priemonės Tiekėjas ir tos konkrečios transporto priemonės Aukciono Laimėtojas. Laimėtojui transporto priemonė parduodama tik po to, kai Šalys per Taisyklėse nurodytus terminus tinkamai įvykdo visus Taisyklėse numatytus savo įsipareigojimus. Neatskiriamas šios Pirkimo – pardavimo sutarties priedas yra transporto priemonės priėmimo-perdavimo aktas Priedas Nr. 3), kurio forma pridedama kaip priedas prie šių Taisyklių.

BENDROSIOS SĄLYGOS

 Šios Taisyklės įpareigoja visas Šalis laikytis juose numatytų sąlygų. Taisyklės laikomos sutartimi ir taikomos Organizatoriui, Tiekėjui, Laimėtojui ir Dalyviams. Taisyklės reguliuoja Organizatoriaus, Tiekėjo ir Dalyvių santykius, susijusius su Platformos naudojimu, Aukciono veiklą, organizavimą, atsiskaitymo už Aukciono metu laimėtą transporto priemonę, už dalyvavimą Aukcione/-uose ir kitus mokėjimus, jų tvarką, Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo ir kitus susijusius klausimus. Aukcionui taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos bei Lietuvos Respublikos teisė tiek, kiek tokių santykių ar teisių bei pareigų nenumatyta šiose Taisyklėse.

 Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles aiškiai patvirtina, kad perskaitė, suprato ir sutinka su visomis šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis. Jeigu nėra sutinkama ar kyla klausimų dėl Taisyklių, prieš patvirtinant Taisykles, būtina raštu kreiptis į Organizatorių. Patvirtinus šias Taisykles bus laikoma, kad sąlygos yra aiškios ir su sąlygomis Dalyvis sutiko, t. y. bus laikoma, kad sutartis dėl dalyvavimo aukcione/-uose ir iš to kylančių visų teisių bei pareigų pagal šias Taisykles tarp Šalių yra sudaryta.

DALYVAVIMAS AUKCIONE

 Aukcione gali dalyvauti bet kuris veiksnus fizinis asmuo, kuris siekia įsigyti transporto priemonę verslo ar profesiniu tikslu (t. y. ne vartojimo tikslu) ar juridinis asmuo, užsiregistravęs Platformoje ir sumokėjęs Aukciono užstato mokestį bei susipažinęs ir patvirtinęs šias Taisykles (ir kuris nebuvo pašalintas iš Platformos).

 Organizatorius vienašališkai turi teisę nesudaryti galimybės prisijungti prie Platformos arba suspenduoti Dalyvį, jei šis nesilaiko Taisyklių arba yra praeityje pažeidęs šias Taisykles, arba Organizatoriui kyla pagrįstų abejonių dėl Dalyvio mokumo ir sandorio skaidrumo, arba Dalyvis yra nesumokėjęs Aukciono užstato mokesčio arba dėl kitų objektyvių priežasčių.

Norint dalyvauti Aukcione privaloma:

 1. registruotis interneto svetainėje https://auction.mkauto.lt;

 2. patvirtinti savo elektroninio pašto adresą bei telefono numerį ir

 3. sumokėti aukciono užstatą;

 4. organizatoriui atskirai paprašius, juridinio asmens, jis turi pateikti įmonės registracijos pažymėjimo kopiją.

 Atlikęs visus šiuos veiksmus aukščiau Taisyklėse nurodytoje interneto svetainėje, jos lankytojas patvirtina, kad nėra vartotojas ir tampa Aukciono Dalyviu šių Taisyklių prasme. Toks asmuo turi teisę atlikti statymus (kainos siūlymus) bet kuriame pasirinktame vykstančiame aktyviame Aukcione. Sumokėjus Aukciono užstatą, dalyvis galės atlikti statymus. Dalyvio paskyra aktyvuojama per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pilno Aukciono užstato sumos gavimo (t. y. pinigų gavimo momentas, tai momentas, kada pinigai įskaitomi Organizatoriaus banko sąskaitoje) momento.

TRANSPORTO PRIEMONĖ IR JOS APRAŠYMAS

 Transporto priemonė gali būti atpažįstama pagal Platformoje nurodytą skelbimą ir visą jame pateiktą informaciją. Informacija apie transporto priemonės akivaizdžius defektus pateikiama nuotraukose, o informacija apie nuotraukose nematomus defektus - aprašymo skiltyje. Už pateiktą informaciją atsakomybę prisiima išimtinai transporto priemonės Tiekėjas. Jeigu transporto priemonė iš esmės neatitinka skelbime nurodytos informacijos (t. y. yra esminiai defektai ir/ar esminiai trūkumai, kurie nebuvo numatyti skelbime), Laimėtojas turi teisę atsisakyti sudaryti Pirkimo – pardavimo sutartį apie tai, tą pačią darbo dieną, informuodamas Organizatorių raštu. Tokiu atveju Laimėtojui yra grąžinama visa už transporto priemonę sumokėta suma, Aukciono laimėjimo mokestis.

 Transporto priemonė prieš pirkimo - pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2) sudarymą privalo būti Laimėtojo patikrinta bei išsamiai apžiūrėta. Organizatorius rekomenduoja patikrą atlikti specializuotame autoservise. Transporto priemonė parduodama tokios būklės, kokios ji yra Pirkimo-pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2) sudarymo metu. Laimėtojas prisiima visą atsakomybę už perkamos transporto priemonės apžiūrą bei patikrą bei patvirtina, kad jam buvo suteikta rekomendacija dėl išsamios apžiūros pagal pridedamas naudotos transporto priemonės patikros taisykles (Aukciono taisyklių Priedas Nr. 4).

AUKCIONO PASKELBIMAS

 Aukcionas skelbiamas talpinant Tiekėjo pateiktą informaciją apie transporto priemonę, taip pat nurodant: Pradinė kaina, Aukciono trukmė: aukciono pradžios ir pabaigos laikas, informacija apie transporto priemonę, transporto priemonės nuotraukos, pristatymo terminas, transportavimo kaina, mokesčiai ir kt. Jeigu Dalyviui trūksta informacijos, kuri lemtų jo sprendimą dėl transporto priemonės įsigijimo ar dalyvavimo tame konkrečiame transporto priemonės Aukcione, tai jis, prieš atlikdamas bet kokį statymą (kainos pasiūlymą) kreipiasi su papildomais klausimais dėl transporto priemonės į Organizatorių žodžiu ir raštu. Dalyviui atlikus statymą bus laikoma, kad pateiktos informacijos jam pakanka sprendimui priimti, t. y. pateikta visa esminė informacija apie transporto priemonę, kuri leidžia Dalyviui priimti sprendimą dalyvauti konkrečiame Aukcione, atlikti statymus ir kitus veiksmus, su visomis iš to išeinančiomis teisinėmis pasekmėmis.

 Nei Organizatorius, nei Tiekėjas nebegali nei keisti, nei papildyti informacijos apie transporto priemonę, kada yra paskelbtas skelbimas apie transporto priemonės pardavimą per Aukcioną. Informacijos nepateikimas nereiškia klaidingos informacijos teikimo tik tuo atveju, jeigu nepateikta informacija yra susijusi su transporto priemonės privalumais, bet ne trūkumais ir, ar esminės informacijos apie transporto priemonę nepateikimu. Jeigu Dalyviui trūksta informacijos apie Transporto priemonę, kad jis galėtų priimti sprendimą dėl jos įsigijimo, tai Dalyvis turi prieš atlikdamas bet kokius statymus raštu kreiptis į Organizatorių kaip nurodyta šiose Taisyklėse.

Aukciono tipas yra pasirenkamas Dalyvio iš šių galimų aukciono tipų:

 1. Aukcionai” - tai Aukciono tipas, kurio metu Dalyviai varžosi vienas su kitu, siekdami užsisakyti ir įsigyti transporto priemonę, už ją siūlydami aukščiausią kainą per interneto Aukciono Platformą.

 2. Pirkti dabar” - tai toks Aukciono tipas, kada yra fiksuota transporto priemonės kaina, įrašyta pastaboje „Pirkti dabar“. Kaina nekinta, t. y. ji negali nei didėti nei mažėti. Užsakius transporto priemonę per aukciono tipą „Pirkti dabar“, Dalyviui taikomos tos pačios taisyklės (Aukciono dėl transporto priemonės užsakymo taisyklės) kaip Dalyviui laimėjus aukcioną, t. y. užsakius transporto priemonę įprastu aukciono būdu („Aukcionai“ tipu).

 3. X-BID” aukciono tipas - tai toks Aukciono tipas, kai Dalyvis pateikia didžiausią kainos pasiūlymą, kuris negali būti atšauktas. Kainos pasiūlymai priimami nuo Aukciono pradžios iki Aukciono pabaigos. Aukciono Dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, bus informuojamas asmeniškai, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aukciono pabaigos. Dalyviai šiuo atveju pateikę žemesnius statymus, nebus informuojami. Dalyviui, pateikusiam aukščiausią kainos siūlymą bus taikomos Laimėtojo Taisyklių sąlygos.

 Visų tipų Aukcionai organizuojami internetu per https://auction.mkauto.lt Aukciono Platformą. Bet kurio iš nurodytų Aukciono tipų atveju, Aukcione nurodytą Pradinę kainą ir trukmės laikotarpį Organizatorius paskelbia kiekvienu atveju atskirai, paskelbdamas tokią informaciją Platformoje prie atitinkamo skelbimo aprašymo, kuri pateikia Tiekėjas.

AUKCIONO PROCESAS IR LAIMĖTOJO PASKELBIMAS

 Aukcionas yra laikomas įvykusiu, jei nors vienas Dalyvis pateikia pasiūlymą Taisyklėse nustatyta tvarka ir jeigu yra pasiekta Minimali pardavimo kaina. Tam tikrais atvejais Organizatorius turi teisę pripažinti, kad Aukcionas yra įvykęs net ir tuo atveju, jeigu nebuvo pasiekta minimali pardavimo kaina (kai Tiekėjas sutinka parduoti transporto priemonę mažesne nei minimali pardavimo kaina).

 Du Dalyviai negali teikti tokio paties kainos pasiūlymo tos pačios transporto priemonės atžvilgiu. Dalyvis, kuris pirmasis pateikia kainos pasiūlymą per Platformą, yra laikomas pasiūlymą pateikusiu Dalyviu. Paskutinis kainos pasiūlymas bus nurodomas prie atitinkamos transporto priemonės aprašymo. Statymo sumą taip pat atspindi spalvos žalia ir raudona. Žalia spalva reiškia, kad mano statymas aukščiausias, raudona - statymas nėra aukščiausias. Taip pat prie kainų matomos rodyklės nukreiptos į viršų. Raudona rodyklė reiškia, kad minimali pardavimo kaina dar nepasiekta. Geltona rodyklė reiškia, kad minimali pardavimo kaina beveik pasiekta. Žalia rodyklė reiškia, kad minimali pardavimo kaina yra pasiekta.

 Jei vienas Dalyvis pasiūlo didesnę kainą, kiekvienas Dalyvis turi teisę vėl padidinti savo siūlomą kainą. Dalyvis, kurio paskutinė pasiūlyta kaina yra didžiausia, galutinę siūlomą kainą platformoje mato žalia spalva, o jeigu jo pasiūlyta kaina nėra didžiausia, galutinę siūlomą kainą platformoje mato raudona spalva.

Kainos siūlymas galimas 3 (trimis) būdais:

 1. spaudžiant mygtuką („plaktukas“) kaina keliama 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų ir 00 ct) suma su kiekvienu paspaudimu;

 2. norint pateikti kainos siūlymą didesne negu 50,00 EUR suma (penkiasdešimt eurų ir 00 ct), galima rankiniu būdu įrašyti į laukelį prie mygtuko „plaktukas“ ir ją patvirtinti.

 3. Automatinis statymas“ - rankiniu būdu įrašius į laukelį prie mygtuko („automatinis statymas“) norimą aukščiausią siūlomą kainą - tokiu atveju sistema kelią kainą automatiškai tik tuomet, kai kitas dalyvis padidina siūlomą kainą ir tik tiek, kad Dalyvio kaina būtų didesnė už prieš tai pasiūlytą kito dalyvio kainą (t .y. 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų ir 00 ct) suma). Tokiu būdu keliama kaina negali ir neviršija Dalyvio nurodytos sumos.

 4. Dalyvis privalo būti atsargus ir rūpestingas, įrašius kainą bei patvirtinus ją, ji bus pateikta ir įpareigos Dalyvį. Dalyvis prisiima visas savo klaidų dėl pateiktos pasiūlytos kainos, rizikas, todėl prieš pasirenkant statymo būdą bei sumą Dalyvis turi dar kartą įsitikinti, kad nurodė būtent tą sumą, kurią norėjo ir tik tuomet spausti mygtuką „pateikti“. Jeigu Dalyviui kyla bet kokių klausimų, prieš pateikiant pasiūlymą (statymą) jis turi raštu kreiptis į Organizatorių.

 Jei naujas kainos pasiūlymas pateikiamas likus mažiau nei 1 (vienai) minutei iki Aukciono pabaigos, Aukcionas yra automatiškai pratęsiamas dar 1 (vienai) minutei. Toks pratęsimų skaičius yra neribojamas ir tęsiamas tol, kol likus 59 (penkiasdešimt devynioms) sekundėms iki Aukciono pabaigos nebepateikiamas nė vienas naujas kainos pasiūlymas.

Aukciono pradžios ir pabaigos laikas apibrėžiamas šių Taisyklių dalyje „Sąvokos ir jų reikšmė“.

Dalyvis, kuris yra pateikęs didžiausią kainos pasiūlymą Aukciono pabaigos laiku, yra laikomas Aukciono Laimėtoju.

Organizatorius turi teisę vienašališkai, bet kuriuo metu, nutraukti Aukcioną nurodydamas objektyvią Aukciono nutraukimo priežastį.

Aukciono pripažinimas neįvykusiu, t. y. Organizatorius turi teisę pripažinti Aukcioną neįvykusiu, esant tokioms ar vienai iš nurodytų aplinkybių:

 1. Aukcione nedalyvavo nė vienas Dalyvis; ir/ar

 2. Laimėtojas nesudarė Pirkimo - Pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2) su Tiekėju per Taisyklėse numatytą terminą;

 3. Laimėtojas Organizatoriui neapmoka laimėto automobilio ir Laimėtojo mokesčio ilgiau kaip per 1 darbo dieną ir (arba) nevykdo kitų veiksmų ir (arba) nepateikia dokumentų Taisyklėse nustatyta tvarka ir (arba) sąlygomis; ir/ar

 4. Dėl Aukciono metu iškilusių techninių nesklandumų Organizatorius negali nustatyti Laimėtojo; ir/ar

 5. Nebuvo pasiekta Minimali pardavimo kaina;( ir tiekėjas nesutiko parduoti už žemesne nei minimali pardavimo kaina) ir/ar

 6. Teismas pripažino Aukciono rezultatus negaliojančiais.

Paskelbus Aukciono Laimėtoją Šalis sieja teisiniai santykiai:

 Paskelbus aukciono Laimėtoją laikoma, kad Dalyvis išsirinko transporto priemonę ir nusprendęs, kad nori ją įsigyti pagal jos aprašymą skelbime dalyvavo aukcione, atliko statymus ir Laimėjo aukcioną dėl šios transporto priemonės užsakymo. Dalyvis nusprendė šią transporto priemonę įsigyti (transporto priemonės aprašymas pateiktas Aukciono skelbime), o jam Laimėjus aukcioną sudaroma galimybė Taisyklėse numatytais terminais ir tvarka pirmiausiai apžiūrėti transporto priemonę ir nustačius, kad ji atitinka skelbime pateiktą informaciją pagal šias Taisykles ir nustatytus terminus sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2) su Tiekėju.

 Aukciono Dalyvio laimėta transporto priemonė priklauso Tiekėjui, kuris įsipareigojo transporto priemonę parduoti Aukciono Laimėtojui šiose Taisyklėse, ir jos prieduose nurodytomis sąlygomis už didžiausią pasiūlytą kainą aukcione.

 Pasibaigus Aukcionui ir esant Laimėtojui, Laimėtojas yra įsipareigojęs per 1 (vieną) darbo dieną sumokėti Organizatoriui Aukciono laimėjimo mokestį, nurodytą Aukciono Taisyklių priede Nr. 1, bei pilną transporto priemonės Galutinę kainą.

 Jeigu per nurodytą terminą Laimėtojas Aukciono laimėjimo mokesčio nesumoka, Aukciono laimėjimo mokestis be atskiro pranešimo užskaitomas iš Laimėtojo aukciono užstato sumos.

TRANSPORTO PRIEMONĖS KAINA, MOKĖJIMO TVARKA BEI TERMINAI IR KITOS ATSISKAITYMO SĄLYGOS

Transporto priemonės kaina visuomet nurodoma be PVM, nebent kitaip bus nurodyta konkrečios transporto priemonės Aukciono skelbime prie kainos.

 Galutinę pirkimo kainą apima transporto priemonei didžiausią pasiūlytą kainą už tą konkrečią transporto priemonę ir transportavimo išlaidas, išskyrus tuos atvejus, kai skelbimo skiltyje „Transportavimas“ nėra nieko nurodyta.

 Laimėtojas, pirkdamas transporto priemonę kuriam gali būti taikomas 0,00 (nulinis) PVM, ir kuriam reikalingas eksportas iš Lietuvos valstybės, prieš pasiimdamas transporto priemonę, privalės Organizatoriui sumokėti atitinkamą PVM dydžio užstatą (Priedas Nr. 1), kol nebus pateikti atitinkami dokumentai patvirtinantys užbaigtą eksporto procedūrą (kurie nurodyti Aukciono Taisyklių Priede Nr. 5). Organizatoriui gavus patvirtinančius dokumentus, užstatas bus grąžinamas į Laimėtojo nurodytą banko sąskaitą per 3 (tris) darbo dienas.

 Transporto priemonės pradinė kaina nereiškia minimalios transporto priemonės pardavimo kainos. Pradinė kaina tai suma, nuo kurios pradedami statymai (teikiami kainos pasiūlymai). Kas yra laikoma Pradine kaina, Minimalia pardavimo kaina bei Galutine pirkimo kaina numatyta šių Taisyklių skyriuje „Sąvokos ir jų reikšmė“.

 Papildomos išlaidas, susijusios su transporto priemonės nuosavybės teisių įregistravimu, taip pat visos kitos išlaidos, susijusios su transporto priemonės patikrinimu (pagal taisyklių Priedą Nr. 4) ar kitos išlaidos, kurias patiria Laimėtojas ar Pirkėjas tretiesiems asmenims dengia pats Laimėtojas ar Pirkėjas savo sąskaita, nebent Šalys atskirai raštu susitaria kitaip.

Organizatorius ir Tiekėjas negali reikalauti iš Dalyvio ar Laimėtojo jokių papildomų mokėjimų, kurie nebuvo nurodyti aukciono skelbime arba šiuose Taisyklėse.

 Šalys taip pat susitaria, kad Laimėtojui pageidaujant ir susitarus su Tiekėju jam gali būti teikiamos papildomos paslaugos už papildomą kainą, kurios, įskaitant, tačiau neapsiribojant gali būti: transporto priemonės priregistravimas, techninė apžiūra, remontas ir panašiai. Dėl papildomų paslaugų bei jų kainos tarp Šalių susitariama atskirai raštu.

 Laimėtojas, norėdamas, kad aukciono užstatas (nurodytas Priede Nr. 1) būtų užskaitomas į konkrečios transporto priemonės kainą, prieš Pirkimo - pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2) sudarymą, apie tai raštu praneša Organizatoriui. Šalims padarius šią užskaitą ir Laimėtojui norint vėl atlikti statymus už automobilius, Dalyviui, reikia sumokėti aukciono užstatą iš naujo.

 Užbaigiant kiekvieną Aukcioną (išskyrus atvejus kai jis laikomas neįvykusiu) laikoma, kad dėl tos transporto priemonės yra sudaryta transporto priemonės užsakymo sutartis tarp Tiekėjo ir Laimėtojo. Vėliau pagal šios sutarties nuostatas, transporto priemonę Laimėtojui apžiūrėjus, Šalys (Tiekėjas ir Laimėtojas) sudaro Pirkimo - Pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2) su visais reikiamais dokumentais, susijusiais su Tiekėjo nuosavybės teisės į transporto priemonę perdavimu Laimėtojui.

 Transporto priemonės Pirkimo – pardavimo sutarties projektas patalpintas šiose Taisyklėse (Aukciono Taisyklių Priedas Nr. 2) ir prieš dalyvaujant Aukcione Dalyvis su jomis susipažįsta. Visus komentarus ar klausimus dėl sąlygų Dalyvis turi pateikti raštu ir iš anksto Organizatoriui, prieš patvirtindamas šias Taisykles.

 Įvykus Aukcionui ir nustačius jo Laimėtoją, Laimėtojas elektroniniu paštu gauna Mokėjimo pranešimą, kuriame nurodyti Organizatoriui atliekami mokėjimai bei jų dydis, remiantis šiomis Taisyklėmis. Laimėtojas atlieka mokėjimą iš karto, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Mokėjimo pranešimo gavimo dienos.

Visi Laimėtojo atliekami mokėjimai yra užskaitomi tokia tvarka, nepaisant to, kokia nurodyta mokėjimo pavedimo paskirtis:

pirma eile dengiamas aukciono laimėjimo mokestis (Priedas Nr. 1),

antrąja eile dengiamos transportavimo išlaidos (jeigu tokios buvo numatytos skelbime),

trečiąja eile dengiamos netesybos (jeigu tokios taikomas pagal šias Taisykles),

ir ketvirtąja eile dengiama transporto priemonės kaina.

 Laimėtojui ilgiau kaip 3 (tris) darbo dienas nesumokėjus pilnos galutinės transporto priemonės kainos laikoma, kad jis be priežasties atsisakė sudaryti Pirkimo – pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2) ir tokiu atveju be atskiro rašytinio pranešimo laikoma, kad Pirkimo – pardavimo sutartis (Priedas Nr. 2) nutraukta ir taikomos neigiamos tokio atsisakymo pasekmės, numatytos šiose Taisyklėse (sąlygose Atsakomybė ir kt.).

Organizatoriui gavus pilną mokėjimą: Aukciono laimėjimo mokestį, pilną Galutinę pirkimo kainą nurodytais terminais, Organizatorius:

 Laimėtojui, sumokėjus laimėtojo aukciono mokestį bei pilną transporto priemonės galutinę kainą nurodytu terminu, nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną elektroniniu paštu arba kitomis elektroninio ryšio priemonėmis raštu pateikia Tiekėjo kontaktus dėl transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo (Priedas Nr. 2).

 Pirma, kai transporto priemonė yra Lietuvoje: tokiu atveju tai būna nurodyta skelbime ir Laimėtojas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Laimėtojo nustatymo dienos privalo atvykti apžiūrėti transporto priemonę bei per tą patį terminą (nepridedant papildomai, o skaičiuojant tas pačias nurodytas 3 (tris) darbo dienas), nesant šiose Taisyklėse numatytų atvejų, kai Laimėtojas turi teisę atsisakyti sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2), sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2) su Tiekėju pagal jam pateiktus Tiekėjo duomenis. Organizatorius iš karto pateikia Laimėtojui informaciją dėl transporto priemonės apžiūros bei Tiekėjo kontaktus pirkimo – pardavimo sutarčiai sudaryti. Pirkimo – pardavimo sutartis sudaroma per 3 (tris) darbo dienas nuo Laimėtojo nustatymo ir apie tai raštu pateikiama Organizatoriui.

 Antra, kai transporto priemonė yra ne Lietuvoje: Organizatorius pateikia informaciją Laimėtojui dėl transporto priemonės transportavimo, paskirties vietos ir laiko, Tiekėjo kontaktus dėl pirkimo – pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2) sudarymo. Šiuo atveju pirkimo – pardavimo sutartis (Priedas Nr. 2) turi būti sudaroma vėliausiai per 3 (tris) darbo dienas nuo Pranešimo Laimėtojui išsiuntimo, kuriame nurodyta, kad transporto priemonė yra pristatyta į paskirties vietą.

 Remiantis aukščiau nurodytomis nuostatomis kai transporto priemonė yra Lietuvoje arba ne Lietuvoje, tai pagal šias Taisykles Laimėtojas atvyksta apžiūrėti transporto priemonės ir įsipareigoja per šį terminą sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2) bei priėmimo-perdavimo aktą (Priedas Nr. 3):

Per 3 (tris) darbo dienas nuo Aukciono pabaigos dienos (Laimėtojo paskelbimo dienos),

arba per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie transporto priemonės paskirties vietą gavimo dienos (kai transporto priemonė buvo gabenama į Lietuvą).

 Laimėtojas, negalėdamas atvykti per nurodytą terminą apžiūrėti transporto priemonės, raštu Organizatoriui nurodo kitą jam tinkamą datą, bet ne vėlesnę nei 5 (penkios) darbo dienos nuo Aukciono pabaigos dienos (t. y. Laimėtojo nustatymo dienos) arba ne vėlesnę nei 5 (penkios) darbo dienos nuo informacijos apie transporto priemonės paskirties vietą gavimo dienos (t. y. kai transporto priemonė buvo gabenama į Lietuvą). Jeigu Laimėtojas nurodytu terminu neatvyksta ir nepateikia informacijos raštu apie jam tinkamą datą, Organizatorius turi teisę vienašališkai be įspėjimo pripažinti, kad Laimėtojas atsisako pirmumo teisės įsigyti transporto priemonę. Tai taikoma ir tuo atveju, jeigu Laimėtojas, nurodęs raštu kitą jam tinkamą datą, tuo kitu nurodytu ir suderintu laiku neatvyksta jos apžiūrėti. Bet kokiu atveju Laimėtojas, atvykęs apžiūrėti transporto priemonės apie tai pažymi Organizatoriui raštu tą pačią atvykimo dieną, o jei/kai Laimėtojas to laiku nepadaro, tai Organizatorius visais atvejais turi teisę vienašališkai pripažinti, kad Laimėtojas atsisako pirmumo teisės įsigyti transporto priemonę.

 Jeigu transporto priemonė iš esmės neatitinka Aukciono skelbime pateikto aprašymo, Laimėtojas turi teisę atsisakyti sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2) apie tai iš karto, t. y. per 1 (vieną) darbo dieną nuo transporto priemonės apžiūros, raštu informuodamas Tiekėją bei Organizatorių be jokių neigiamų pasekmių Laimėtojui ir Organizatoriui. Laimėtojas raštu tokiu atveju turi nurodyti konkrečius esminius neatitikimus ir atsisakymo sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2) priežastį. Jeigu Laimėtojas nenurodo konkrečių esminių neatitikimų bei priežasties laikoma, kad atsisakoma sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2) be priežasties.

 Laimėtojas sudaro pirkimo – pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2) su Tiekėju tik išsamiai apžiūrėjęs transporto priemonę ir įsitikinęs jos būkle, kokybe, atitikimu skelbime nurodytai informacijai.

 Transporto priemonė perduodama Laimėtojui pagal sudarytą ir pateiktą pirkimo – pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2) bei priėmimo - perdavimo aktą (Priedas Nr. 3 ), kurio forma pridedama prie šių Taisyklių.

 Transporto priemonės Pirkimo – pardavimo sutartis tai yra Pirkimo – pardavimo sutartis (Priedas Nr. 2), kuri apibrėžta šių Taisyklių dalyje „Sąvokos ir jų reikšmė“. Ji pasirašoma tarp Laimėtojo ir Tiekėjo per 3 (tris) darbo dienas nuo Laimėtojo nustatymo dienos arba tuo atveju kai transporto priemonė transportuojama į Lietuvą, per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie transporto priemonės paskirties vietą išsiuntimo Laimėtojui dienos.

 Pirkimo - pardavimo sutarties sąlygos yra pridedamos prie Taisyklių ir Laimėtojas/Dalyvis iš anksto susipažįsta su šios Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis (Priedas Nr. 2). Visas pastabas ir/ar klausimus Dalyvis turi pateikti Organizatoriui raštu, prieš patvirtindamas šias Taisykles. Jeigu jokių pastabų, klausimų ar komentarų pateikta raštu nebus, bus laikoma, kad Dalyviui (kaip būsimam Laimėtojui) pirkimo – pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2) sąlygos yra aiškios, suprantamos ir jis su jomis sutinka bei įsipareigoja jų laikytis. Vėlesnis Laimėtojo atsisakymas sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2) remiantis tuo, kad jam nėra priimtinos iš anksto ir raštu pateiktos Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos (Priedas Nr. 2) bus laikomas nepagrįstu atsisakymu sudaryti Pirkimo – pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2).

 Organizatorius nesikiša į tolimesnį Pirkimo - pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2) vykdymo ir pasirašymo procesą bei į transporto priemonės priėmimo-perdavimo akto (Priedas Nr. 3) pasirašymo procesą, skirtą faktiniam transporto priemonės perdavimui Laimėtojui. Tiekėjas ir Laimėtojas koordinuoja šių dokumentų pasirašymą savarankiškai. Laimėtojas ir/arba Tiekėjas pateikia Organizatoriui pasirašytą Pirkimo – pardavimo sutartį (kopiją) (Priedas Nr. 2) ir transporto priemonės faktinio perdavimo juridinį faktą patvirtinantį Laimėtojo ir Tiekėjo pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą (kopiją) (Priedas Nr. 3) tik tuo tikslu, kad Organizatorius atliktu mokėjimą Tiekėjui.

DALYVIO/LAIMĖTOJO TEISĖS, ĮSIPAREIGOJIMAI IR PATVIRTINIMAI

 Dalyvis turi teisę pareikalauti grąžinti aukciono užstato mokestį, pateikdamas prašymą Organizatoriui raštu (elektroniniu paštu), kuris įsipareigoja grąžinti sumokėtą aukciono užstato mokestį per 7 (septynias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos. Organizatorius gavęs Dalyvio prašymą dėl Aukciono užstato gražinimo, nedelsiant panaikina Dalyviui galimybę atlikti statymus (kainos siūlymus) Aukciono platformoje. Paliekama galimybė prisijungti prie aukciono platformos, savo paskyros, be galimybės atlikti statymus. Norint atlikti statymus (kainos pasiūlymus), Aukciono užstatas (Priedas Nr. 1) mokamas iš naujo.

 Dalyvis kiekvieną Aukciono kainos pasiūlymą (statymą) teikia prisijungdamas prie Platformos. Dalyvio pateiktas statymas (kainos pasiūlymas) yra neatšaukiamas ir įpareigojantis Dalyvį sumokėti siūlomą kainą.

 Dalyviui yra žinoma, kad dalyvaudamas Aukcione ir siūlydamas kainą/-as už užsakomą transporto priemonę, tuo atveju, jei jo pasiūlyta kaina yra didžiausia ir jis bus pripažintas Laimėtoju, Dalyvis įsipareigoja vykdyti visas šių Taisyklių nuostatas bei sudaryti transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2) už jo paties pasiūlytą kainą.

 Dalyviui taip pat yra žinoma, kad nors ir nepasiekus Minimalios pardavimo kainos, tačiau Tiekėjui sutikus parduoti transporto priemonę už Dalyvio pasiūlytą kainą, kuri yra didžiausia Dalyvis įsipareigoja ją apmokėti, t. y. jis tokiu atveju pripažįstamas aukciono Laimėtoju.

Dalyvis bei Laimėtojas įsipareigoja nustatytais terminais ir sąlygomis atsiskaityti su Organizatoriumi bei sumokėti visus privalomus mokėjimus šiose Taisyklėse numatytais terminais.

 Dalyvis bei Laimėtojas įsipareigoja sekti Taisyklėse numatytus terminus ir įvykdyti visus įsipareigojimus per juose numatytus terminus. Taisyklėse nustatyti konkretūs terminai ir jų laikymasis yra esminės Taisyklių sąlygos.

 Dalyvis bei Laimėtojas sutinka ir prisiima aukciono skelbime, transporto priemonės nenumatytų defektų riziką, kurių ištaisymo rinkos kaina neviršija 500,00 (penkis šimtus ir 00 ct) Eur be PVM.

 Laimėtojas patvirtina, kad žino ir supranta, jog prieš sudarant transporto priemonės Pirkimo - pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2), privalo pats įsitikinti transporto priemonės atitikimu Aukciono skelbime nurodytai informacijai, rūpestingai ir atidžiai patikrinti transporto priemonę pagal pridedamas Naudoto automobilio patikros taisykles (Priedas Nr. 4) ir visas pretenzijas dėl transporto priemonės būklės pateikti Tiekėjui raštu prieš transporto priemonės Pirkimo - pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2) sudarymą, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo transporto priemonės apžiūrėjimo ir patikrinimo dienos.

 Laimėtojas yra atsakingas už prieš Pirkimo – pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2) sudarymą, atliekamą transporto priemonės patikrinimą (pagal taisyklių Priedą Nr. 4), nepriklausomą faktinę transporto priemonės patikrą, jos būklės patikrinimą, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) techninę būklę ir kokybę, siekiant įsitikinti, kad transporto priemonė yra tinkama Laimėtojui ir atitinka Laimėtojo lūkesčius/poreikius. Laimėtojui yra žinoma, kad Organizatorius informaciją gauna iš Tiekėjo ir negarantuoja ir kitaip neužtikrina pateiktos informacijos apie transporto priemonę tikslumo. Laimėtojas bei Dalyvis, pirkdamas transporto priemonę pagal Aukciono skelbime pateiktą informaciją prisiima riziką dėl jos išsamumo (ir to, kas nenumatyta). Laimėtojas, prieš sudarant Pirkimo - pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2) su Tiekėju, tikrina transporto priemonės atitiktį skelbime pateiktai informacijai, kokybės reikalavimus ir kitus jam svarbius aspektus ir prisiima atsakomybę, jeigu to nepadaro per numatytus terminus ir nepakankamai atidžiai bei rūpestingai.

 Laimėtojas įsipareigoja atlikti transporto priemonės patikrą/patikrinimą vietoje (pagal taisyklių Priedą Nr. 4) ir peržiūrėti visą, jo manymu, svarbią informaciją per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos. Atitinkamos patikrinimo procedūros turi būti atliekamos iki Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo (Priedas Nr. 2). Pirkimo – pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2) sudarymas reiškia, kad transporto priemonė Laimėtojo buvo patikrinta ir jį tenkina transporto priemonės kokybė, būklė. Jei Laimėtojas tokio patikrinimo neatlieka, jis prisiima kylančią riziką dėl visų neatitikimų ir/ar defektų, kuriuos buvo galima nustatyti atidžiai patikrinant transporto priemonę autoservise.

Laimėtojas patvirtina, kad jam yra aišku, kad transporto priemonė yra naudotas daiktas ir jam ar atskiroms jo dalims garantija nėra taikoma.

 Laimėtojui taip pat yra žinoma ir jis su tuo sutinka, kad Organizatorius bei Tiekėjas neatsako už nuostolius, susijusius su galimais transporto priemonės trūkumais, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) trūkumus, kurie gali kilti dėl to, kad transporto priemonės išvaizda (įskaitant, bet neapsiribojant pavyzdžiui spalva, atspalvis ar kt.) netenkina Dalyvio lūkesčių arba neatitinka Tiekėjo skelbime pateiktos informacijos apie transporto priemonę ar yra kitų smulkių, skelbime nenurodytų defektų ir kurios/-ių bendra ištaisymo vertė mažesnė negu 500,00 (penki šimtai ir 00 ct) EUR be PVM.

ORGANIZATORIAUS PATVIRTINIMAI IR ATSAKOMYBĖ

Organizatorius patvirtina, kad aukcionas bus vykdomas sąžiningai, pagal teisės aktų bei šių Taisyklių reikalavimus.

Organizatorius nėra ir nebus laikomas atsakingu už Dalyviams ir/ar kitiems asmenims Trečiųjų asmenų teikiamas interneto ar kitas paslaugas bei jų sutrikimus.

Organizatorius nebus laikomas atsakingu dėl Aukciono Platformos veikimo trukdžių, kuriuos įtakojo arba kurie atsirado dėl trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo.

 Organizatorius nekompensuoja Dalyviams, Laimėtojui, Tiekėjui ir/arba trečiosioms šalims jokių išlaidų ir/arba nuostolių, kuriuos šie subjektai patyrė rengdamiesi Aukcionui ir/ar jame dalyvaudami. Organizatorius taip pat nekompensuoja ir nemoka jokių palūkanų už Dalyvių (įskaitant Laimėtoją) sumokėtų lėšų gavimą ir/ar laikymą.

 Organizatorius patvirtina ir garantuoja, kad Laimėtojui laiku ir tinkamai įvykdžius Taisyklių reikalavimus dėl aukciono laimėtojo mokesčio bei transporto priemonės galutinės pirkimo kainos sumokėjimo, jam bus nedelsiant pateikti Tiekėjo kontaktai, sudaryta galimybė paskirties vietoje apžiūrėti ir patikrinti perkamą transporto priemonę. Jei į paskirties vietą Tiekėjas nepristato transporto priemonės Laimėtojui, tai nėra Organizatoriaus atsakomybėje ir tokiu atveju yra taikomos Taisyklių sąlygos susijusios su Tiekėjo atsakomybe.

 Šalys susitaria, kad Organizatoriaus pranešimo apie Tiekėją ar transporto priemonės pristatymą į paskirties vietą išsiuntimas šiose Taisyklėse numatyta tvarka reiškia, kad Organizatorius Laimėtojui įvykdė savo įsipareigojimus pagal šias Taisykles pilnai.

 Organizatorius užtikrina Tiekėjui, kad Aukcionas bus organizuojamas ir vykdomas pagal šias Taisykles, Laimėtojo sumokėta pilna transporto priemonės galutinė kaina bus sumokama Tiekėjui per 3 (tris) darbo dienas nuo pasirašytos pirkimo – pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2) ir pasirašyto transporto priemonės priėmimo-perdavimo akto (Priedas Nr. 3) pateikimo Organizatoriui dienos tarp Laimėtojo ir Tiekėjo.

 Organizatorius iki pirkimo – pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2) sudarymo prisiima įsipareigojimą tarpininkauti tarp Laimėtojo ir Tiekėjo dėl tokių transporto priemonės trūkumų, kurie yra esminiai ir kurie nebuvo nurodyti Aukciono skelbime. Po pirkimo – pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2) ir transporto priemonės priėmimo-perdavimo akto (Priedas Nr. 3) sudarymo visi klausimai dėl transporto priemonės sprendžiami tiesiogiai tarp Laimėtojo/Pirkėjo ir Tiekėjo. Aiškumo dėlei akcentuojama, kad Organizatorius bet kuriuo atveju atlieka tik tarpininko funkciją.

 Toliau nurodyta sąlyga taikoma tik tokiu atveju, kai transporto priemonė yra užsienyje: Šalys susitaria, kad Organizatorius turi teisę netransportuoti Laimėtojo transporto priemonės į paskirties vietą ir tai nebus laikoma šių Taisyklių/Sutarties pažeidimu, jeigu yra ar atsiranda, ar paaiškėja kitos kliūtys (atsirado nauji esminiai gedimai, netinkami dokumentai ir/ar pan.). Tokiu atveju nebus laikoma, kad Organizatorius pažeidė Taisykles ar bet kurią kitą Šalis saistančią sutartį. Organizatorius apie tai informuoja Laimėtoją raštu ir per 1 (vieną) darbo dieną nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo dienos. Tokiu atveju Laimėtojui nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas yra grąžinamas aukciono laimėjimo mokestis bei už transporto priemonę sumokėta pilna Galutinė kaina.

 Toliau nurodyta sąlyga taikoma tik tokiu atveju, kai transporto priemonė yra užsienyje ir kai pats Organizatorius ją transportuoja į paskirties vietą: Organizatorius įsipareigoja nurodytu rezervacijos laikotarpiu (t. y. 3 darbo dienos nuo transportavimo į Lietuvą dienos) užtikrinti transporto priemonės saugumą, taip pat prisiimti transporto priemonės atsitiktinio žuvimo riziką. Organizatorius užtikrina, kad nurodytu 3 (trijų) darbo dienų laikotarpiu transporto priemonė nebus įkeista ar kitaip neapsunkinta ir/ar nesuvaržytos nuosavybės teisės į užsakytą transporto priemonę bei nebus perleista Laimėtojo užsakyta transporto priemonė tretiesiems asmenims.

 Šiose Taisyklėse nustatyti Pirkimo - pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2) pasirašymo terminai nebus laikomi praleistais nei dėl Organizatoriaus kaltės, nei dėl Laimėtojo kaltės, nei dėl Tiekėjo kaltės, jei Pirkimo - pardavimo sutartis (Priedas Nr. 2) nebuvo sudaryta dėl nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurias sukėlė institucijos ir (arba) pareigūnai, atsakingi už pažymėjimų ir (arba) kitų dokumentų, reikalingų tinkamam Pirkimo - Pardavimo sutarties įforminimui ir notariniam patvirtinimui teisės aktuose nustatyta tvarka, išdavimą. Tokiais atvejais, Taisyklėse nurodytas terminas Organizatoriaus nuožiūra yra pratęsiamas, bet ne ilgiau negu iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų, vadovaujantis protingumo principu. Jei per pratęstą laikotarpį Pirkimo - pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2) sudarymui užkirtusios kelią aplinkybės nepasikeičia, Laimėtojas turi teisę a) susitarti dėl Pirkimo - pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2) pasirašymo termino pratęsimo Laimėtojui priimtinam laikotarpiui b) atsisakyti pasirašyti Pirkimo - pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2).

Visoms Šalims yra aišku, kad Organizatorius veikia tik kaip tarpininkas ir yra atsakingas išimtinai tik už Aukciono proceso organizavimą.

TIEKĖJO TEIKIAMOS GARANTIJOS, PATVIRTINIMAI IR ATSAKOMYBĖ

 Tiekėjas, kurio transporto priemonės talpinamos Aukcione, pateikia garantijas dėl to, kad jo transporto priemonė/-ės nėra įkeistos ar areštuotos, ginčo dėl jos/jų teisme ar arbitraže nėra, jos atitinka Aukcione ar skelbime pateiktą informaciją.

Tiekėjas užtikrina, kad skelbime apie transporto priemonę yra nurodyta teisinga informacija, nurodyti visi esminiai defektai, jei tokių yra.

Tiekėjas įsipareigoja suteikti pirmumo teisę nurodytomis sąlygomis įsigyti transporto priemonę Laimėtojui šiose Taisyklėse nurodytais terminais ir tvarka.

 Tiekėjas įsipareigoja Laimėto aukciono sėkmės mokestį sumokėti Organizatoriui per 1 (vieną) darbo dieną, tuo atveju jei konkrečioje Tiekėjo Paraiškoje nurodyta transporto priemonė yra parduodama per Organizatoriaus Aukciono Platformą.

 Tiekėjas įsipareigoja, kad transporto priemonė būtų rezervuota Laimėtojui 3 (trijų) darbo dienų terminu nuo tapimo Laimėtoju dienos arba nuo dienos, kai Laimėtojui atsiunčiama informacija apie transporto priemonės paskirties vietą dienos (tais atvejais kai transporto priemonė buvo transportuojama į Lietuvą). Nurodytu terminu Laimėtojui suteikiama pirmumo teisė įsigyti transporto priemonę.

Tiekėjas turi teisę atsisakyti pasirašyti Pirkimo - pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2) šiais atvejais:

 1. Laimėtojas nesilaiko reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir/arba šiose Taisyklėse;

 2. Laimėtojui atstovauja fizinis asmuo, kuris nepateikė reikiamų savo įgaliojimo įrodymų;

 3. Egzistuoja kitos aplinkybės, neleidžiančios Tiekėjui užmegzti dalykinių santykių su Laimėtoju.

 Tiekėjas patvirtina, kad jam yra aišku ir jis patvirtina, kad Organizatorius nėra atsakingas už bet kokius Laimėtojo prisiimtus įsipareigojimus bei jų nevykdymą ir/ar netinkamą vykdymą. Organizatorius taip pat nėra ir nebus laikomas atsakingu už Pirkimo - pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2) vykdymą nei prieš Tiekėją, nei prieš Laimėtoją (Pirkėją).

 Laimėtojas ir Tiekėjas pilnai įvykdę Taisyklių sąlygas sudaro pirkimo - pardavimo sutartį pagal prie Taisyklių pridedamą Pirkimo - pardavimo sutarties projektą (Priedas Nr. 2). Tiekėjas turi teisę nesudaryti Pirkimo - pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2), jeigu Laimėtojas ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo jam išsiuntimo apie Tiekėją arba transporto priemonės atvykimą į paskirties vietą (jeigu transporto priemonė buvo transportuojama į Lietuvą) nesikreipė į Tiekėją raštu ir nepasirašė bei nepateikė elektroniniu paštu nurodytais kontaktais, rekvizitais ir terminu, gautos Pirkimo-pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2).

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 Vėluojant sumokėti šiose Taisyklėse numatytas sumas bei mokėjimus nurodytais terminais, yra automatiškai skaičiuojami delspinigiai. Vėluojant atlikti pilną mokėjimą ilgiau kaip 3 (tris) darbo dienas, tai bus laikoma esminiu Sutarties (Taisyklių) pažeidimu ir Transporto užsakymo sutartis nutrūksta dėl mokėjimo laiku neatlikusios Šalies kaltės be atskiro rašytinio įspėjimo, nebent Šalys raštu atskirai susitartų kitaip.

 Šalis, vėluojanti atlikti bet kokius mokėjimus pagal Taisykles, kitai Šaliai moka 0,2 (dviejų dešimtųjų) procento delspinigius per dieną, skaičiuojamus nuo visos pilnos Galutinės transporto priemonės kainos.

 Laimėtojui ilgiau kaip 3 (tris) darbo dienas nesumokėjus pilnos galutinės transporto priemonės kainos laikoma, kad jis be priežasties atsisakė sudaryti Pirkimo – pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2) ir tokiu atveju be atskiro rašytinio pranešimo laikoma, kad Pirkimo-pardavimo sutartis (Priedas Nr. 2) nutraukta ir taikomos netesybos dėl tokio Pirkimo-pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2) nutraukimo (10 (dešimt) procentų nuo pilnos Galutinės pirkimo kainos dydžio bauda). Visais atvejais Laimėtojas privalo šią sumą Organizatoriui sumokėti per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties nutraukimo dienos.

Laimėtojui atsisakius sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2) dėl Tiekėjo kaltės pagal šias Taisykles, Laimėtojui jokios baudos ar kitos netesybos nėra taikomos.

 Bet kokiu atveju, Laimėtojui nesudarius Pirkimo – pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2) be Tiekėjo ar Organizatoriaus kaltės, Aukciono laimėjimo mokestis nėra grąžinamas. Tokiu atveju iš Laimėtojo sumokėtų sumų gali būti atlikti netesybų ir kitų mokėtinų sumų įskaitymai (išskaitymai), likusią sumą grąžinant per 3 (tris) darbo dienas.

 Jeigu Laimėtojas nesutinka vykdyti Taisyklių sąlygos dėl PVM dydžio (eksporto atveju) užstato (Priedas Nr. 1) sumokėjimo Organizatoriui ilgiau kaip 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie tai išsiuntimo jam dienos laikoma, kad Laimėtojas be priežasties, dėl savo kaltės, atsisako sudaryti Pirkimo – pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2), su iš to išeinančiomis teisinėmis pasekmėmis.

 Šalys susitaria, kad suėjus Taisyklėse numatytiems terminams ir Laimėtojui be Tiekėjo ar Organizatoriaus kaltės nesudarius ir nepateikus Organizatoriui su Tiekėju sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2) per 5 (penkių) darbo dienų terminą (jį skaičiuojant nuo 1) kai transporto priemonė yra Lietuvoje, skaičiuojant nuo Laimėtojo nustatymo dienos; 2) kai transporto priemonė gabenama į Lietuvą, 5 (penkių) darbo dienų termino pradžią skaičiuojant nuo pranešimo apie transporto priemonės paskirties vietą dienos), tai bus laikoma, kad Laimėtojas atsisakė sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2) be priežasties.

 Laimėtojui atsisakius sudaryti Pirkimo – pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2) be priežasties ar dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių, ar nutraukus sutartį dėl Laimėtojo kaltės, Laimėtojui aukciono laimėjimo mokestis bei transportavimo mokestis nėra grąžinamas (o jeigu nėra sumokėtas, tai Laimėtojas turi pareigą tai sumokėti per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sutarties nutraukimo dienos dėl šiame punkte nurodytų priežasčių). Tokiu atveju Laimėtojui taip pat yra taikomos 10 (dešimt) procentų netesybos nuo Galutinės pirkimo kainos, jei transporto priemonė yra Lietuvoje arba 20 (dvidešimt) procentų netesybos, jei transporto priemonė Laimėtojui gabenama iš užsienio valstybės.

 Laimėtojui ne dėl Taisyklėse numatytų atsisakymo priežasčių atsisakius sudaryti Pirkimo – pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2) (arba ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas vengiant ją sudaryti be Tiekėjo ar Organizatoriaus kaltės) bus taikomos 10 (dešimt) procentų netesybos nuo Galutinės pirkimo kainos, jei transporto priemonė yra Lietuvoje arba, jeigu transporto priemonė Laimėtojui gabenama iš užsienio valstybės, tai 20 (dvidešimt) procentų netesybos, nuo Galutinės pirkimo-kainos.

 Jeigu Laimėtojas per maksimalų 5 (penkių) darbo dienų terminą, kurio skaičiavimo pradžia nurodyta aukščiau, su Tiekėju nesudaro Pirkimo – pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2) bei jos nepateikia Organizatoriui be Tiekėjo ir/ar Organizatoriaus kaltės, tai: 1) Organizatorius turi teisę organizuoti naują Aukcioną dėl tos pačios transporto priemonės; 2) ir Tiekėjas turi teisę perleisti transporto priemonę kitiems asmenims be atskiro rašytinio Laimėtojo įspėjimo ar sutikimo. Tokiu atveju Laimėtojui taip pat taikomos šiose Taisyklėse numatytos netesybos nuo Galutinės transporto priemonės kainos, o Aukciono laimėjimo mokestis bei transportavimo mokestis (jeigu taikomas) negrąžinamas arba užskaitomas iš sumokėto užstato (Priedas Nr. 1) ar kitų sumokėtų sumų, o likutis (jei toks lieka) grąžinamas Taisyklėse nustatyta tvarka.

 Organizatoriui dėl jo kaltės (t. y. ne dėl trečiųjų asmenų kaltės ir/ar neveikimo) vėluojant transportuoti transporto priemonę nurodytu terminu į nurodytą pristatymo(paskirties) vietą, Laimėtojas per 3 (tris) darbo dienas nuo pirmosios vėlavimo dienos turi teisę raštu pareikalauti 0,02 procento dydžio delspinigių, skaičiuojamų nuo Laimėtojo sumokėtos sumos už transporto priemonę už kiekvieną vėluojamą dieną. Ši sąlyga taikoma tik tais atvejais, kai Laimėtojas atskirai apmoka už transporto priemonės transportavimą ir kai Tiekėjas yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 Tiekėjui be pagrindo atsisakius sudaryti Pirkimo – pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2) su Laimėtoju, Laimėtojui grąžinama visa už transporto priemonę sumokėta pinigų suma bei grąžinamas Aukciono laimėjimo mokestis.

 Šalys susitaria, kad Tiekėjas įsipareigoja laikytis visų numatytų sąlygų (įskaitant, tačiau neapsiribojant pareigą sudaryti Pirkimo – pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2) su Laimėtoju nurodytomis sąlygomis, pateikti skelbime nurodytą informaciją atitinkančią transporto priemonę Aukcionui, su visais transporto priemonės reikalingais dokumentais ir kt.) ir jų nepažeisti. Tiekėjas tinkamai to nepadaręs ar padaręs netinkamai, ar ne per nurodytus terminus ir be Laimėtojo kaltės, privalo sumokėti Organizatoriui 20 (dvidešimt) procentų netesybas nuo konkrečios transporto priemonės Galutinės kainos sumą ar kitos sumos, dėl kurios turėjo pareigą vykdyti savo įsipareigojimus, tačiau jos tinkamai (t. y. nustatytomis sąlygomis ir/ar terminais) neįvykdė. Šiame punkte nurodytą netesybų sumą Tiekėjas įsipareigoja sumokėti Organizatoriui per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo pažeidimo (kuris sukelia pareigą mokėti netesybas) padarymo dienos.

 Dėl Tiekėjo kaltės nesudarius Pirkimo - pardavimo sutarties (Priedas Nr. 2), tokiu atveju Laimėtojui privaloma sugrąžinti visą sumokėtą sumą dėl konkrečios transporto priemonės Aukciono ir Tiekėjas privalo atlyginti kitas tiesiogines Laimėtojo išlaidas ar nuostolius, jeigu jų buvo. Tiekėjas taip pat privalo kompensuoti visas išlaidas, kurias dėl tokios situacijos patyrė Organizatorius, įskaitant, tačiau neapsiribojant ir teisinių paslaugų išlaidas.

 Taisyklės kartu su papildomais dokumentais, priedais reguliuoja teisinius santykius tarp Dalyvio ir Organizatoriaus, tarp Tiekėjo ir Organizatoriaus, tarp Laimėtojo ir Tiekėjo, taip pat tarp Laimėtojo ir Organizatoriaus dėl Aukciono proceso. Tačiau visi ginčai ar klausimai, taip pat visa atsakomybė, susijusi su transporto priemonės atitikimu, Aukciono Platformos skelbime (ar Aukcione) nurodytai informacijai, susijusi su transporto priemonės kokybe sprendžiami tarp Laimėtojo ir Tiekėjo pagal atskirai jų sudarytą Pirkimo - pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2). Šalims aiškiai nurodoma, kad Organizatorius nėra atsakingas už transporto priemonės atitiktį Aukciono Platformoje ar Pirkimo-pardavimo sutartyje (Priedas Nr. 2) ar kitoje susijusioje dokumentacijoje nurodytai informacijai, už jos kokybės, komplektavimo ir kitų parametrų atitikimą. Organizatorius yra atsakingas ir prisiima atsakomybę tik už tinkamą, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus bei šias Taisykles organizuojamą Aukciono procesą.

KITOS TAISYKLIŲ SĄLYGOS

 Dalyvis bei Laimėtojas atskirai patvirtina, kad jam yra aišku, jog jis pats atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir užtikrina, kad jais nepasinaudos jokie tretieji asmenys. Dalyvis bei Laimėtojas prisiima visą atsakomybę, jeigu jo prisijungimo duomenimis pasinaudoja kiti tretieji asmenys.

 Dalyviui bei Laimėtojui yra paaiškinta, jog visi veiksmai, atlikti Aukciono Platformoje pasinaudojant jo prisijungimo duomenimis įpareigoja ir sukuria Dalyviui bei Laimėtojui tokias pat teisines pasekmes, kokias sukurtų, jei jis pats būtų juos atlikęs. Todėl Dalyvis bei Laimėtojas turi imtis visų įmanomų saugumo priemonių, kad jo prisijungimo duomenys būtų saugūs ir nebūtų sudarytos galimybės jais pasinaudoti tretiesiems asmenims. Pametus ar kitaip praradus techninę įrangą ar prisijungimo duomenis Dalyvis bei Laimėtojas nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) valandą privalo raštu ir žodžiu apie tai informuoti Organizatorių, su prašymu sustabdyti jo Aukciono Platformos paskyros veikimą.

GINČŲ SPRENDIMAS

 Bet koks ginčas tarp Dalyvio, Laimėtojo bei Organizatoriaus, nesutarimas ar reikalavimas yra sprendžiamas derybų keliu. Jei pastangos išspręsti ginčą, kuris susijęs su Aukciono organizavimo bei vykdymo tvarka, derybomis yra nesėkmingos jį sprendžiant tokiu būdu ne trumpiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai ginčai toliau sprendžiami miesto, kuriame yra Organizatoriaus registruota buveinė, teismuose.

 Jeigu kyla ginčas tarp Laimėtojo ir Tiekėjo, kai tai yra susiję su Aukcionu, tai suinteresuota Šalis privalo pirma raštu kreiptis į Organizatorių dėl kilusio ginčo esmės ir prašyti pateikti Organizatoriaus sprendimą (siūlymą) dėl galimo ginčo sprendimo būdo. Tai yra Šalims privaloma ikiteisminė ginčo sprendimo (derybų) procedūra. Šioje ikiteisminėje ginčo sprendimo procedūroje Tiekėjui ir Laimėtojui Organizatoriaus, kaip nešališkos šalies, sprendimas (siūlymas kaip išspręsti ginčą) yra galutinis, tačiau neprivalomas, t. y. Šalys gali spręsti ar vadovautis Organizatoriaus siūlymu ar ne, dėl to Šalims vadovaujantis ir, ar nesivadovaujant Organizatoriaus siūlymu dėl ginčo sprendimo, Organizatorius dėl to niekaip nėra atsakingas, įpareigotas ir neprivalo dėl to kilusių išlaidų ar nuostolių atlyginti nei vienai iš Šalių. Jeigu su Organizatoriaus sprendimu Tiekėjas ar, ir Laimėtojas nesutinka, tai bet kuri suinteresuota šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl ginčo esmės, teisės aktų nustatyta tvarka.

Bet koks ginčas, kilęs tarp Laimėtojo ir Tiekėjo yra sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka pagal Atsakovo buveinės vietą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais sekančią darbo dieną einančią po jų išsiuntimo kitai Šaliai, jeigu jie išsiųsti elektroniniu paštu, adresais bei kontaktais, nurodytais registruojantis Aukciono Platformoje. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais tą pačią dieną, kai jie perduoti Šalims ar jų atstovams pasirašytinai.

 Šalys įsipareigoja raštu, (nedelsiant) viena kitai pranešti apie visų kontaktų: telefono, elektroninio pašto adreso, savo buveinės (verslo vykdymo vietos) adreso, pavadinimo ir/ar banko sąskaitos ar kitų rekvizitų pasikeitimus. Visa neigiama neinformavimo apie pasikeitimus kylanti rizika bei pasekmės tenka tai Šaliai, kuri tinkamai neinformavo kitų Šalių apie pasikeitimus ir/ar bet kokius trukdžius gauti dokumentus nurodytais elektroninio pašto adresais (adresu).

 Bet kokie šių Taisyklių pakeitimai ar papildymai turi būti sudaromi raštu ir paskelbiami tokia pačia tvarka kaip šios Taisyklės iš anksto, prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki jų įsigaliojimo dienos. Pakeitimai negali būti taikomi tiems Aukcionams, kurie paskelbti ir yra prasidėję prieš Taisyklių sąlygų pakeitimų ir/ar papildymų paskelbimą. Visiems naujiems skelbiamiems Aukcionams po paskelbtų atnaujinimų yra taikomos atnaujintos Taisyklių nuostatos. Jeigu Dalyvis ar Tiekėjas su atnaujintomis Taisyklių nuostatomis nesutinka, tai per 3 (tris) darbo dienas nuo Taisyklių pakeitimų paskelbimo, turi dėl to raštu kreiptis į Organizatorių bei nedalyvauti naujuose po Taisyklių atnaujinimo paskelbimo paskelbtuose Aukcionuose. Dalyvavimas skelbiamuose Aukcionuose laikomas konkliudentiniais veiksmais, kurie patvirtina sutikimą su pakeistomis ir paskelbtomis naujų Taisyklių sąlygomis.

Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo momento ir galioja iki visiško prievolių įvykdymo momento arba jos pasibaigimo nustatytais atvejais.

TAISYKLIŲ PRIEDAI:

Priedas Nr. 1 – Aukciono užstato, Laimėto aukciono mokesčio, PVM užstato (eksportui) dydžių tvarka;

Priedas Nr. 2 – Pirkimo – pardavimo sutarties projektas;

Priedas Nr. 3 – Priėmimo – perdavimo akto forma;

Priedas Nr. 4 – Naudotos transporto priemonės patikros taisyklės;

Priedas Nr. 5 – Eksporto procedūrą patvirtinantys dokumentai;

Priedas Nr. 6 – Laimėto Aukciono tolimesnės procedūros sekos (scenarijų) schema.

Rašytinis patvirtinimas

 

Atsisiųsti dokumentą

back to top
Filters